วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติให้นักเรียนวาดภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ  10 รูปนี้ ลงใน
 Isometric  dot  paper  ที่แจกให้ (5แผ่น)3 ความคิดเห็น: